انجام آزمایشات ژِئوتکنیک


بدون شک پیچیده ترین و متنوع ترین مصالح در مهندسی عمران، چه از نظر رفتار و چه از نظر ظاهر، خاک است. خاک ها به دلیل ماهیت متنوع شان در زمان، مکان، دلیل و حالت تشکیل در طبیعت رفتارهای گوناگونی از خود نشان می دهند. این مسئله موجب شده است که مهندسین در پروژه هایی که خاک زیر سازه برای آن اهمیت دارد، نسبت به شناخت جنبه های مختلف خاک حساس و دقیق باشند. این مسئله بخصوص در زمین هایی که مشخصات ژئوتکنیکی آن چندان مشخص یا قابل اعتماد نیست بیشتر اهمیت پیدا می کند. این موضوع موجب شده است تا در بسیاری از آئین نامه ها برای اغلب ساختمان ها، الزام انجام مطالعات ژئوتکنیکی درج و اجرایی شود.
یکی از مواردی که در آن ها انجام مطالعات ژئوتکینیکی لازم و ضروری است، پروژه هایی است که عمق مدفون پی یا شمع در آن از مقادیر سطحی بیشتر بوده به گونه ای که مشخصات ژئوتکینیکی خاک به صورت مستقیم بر طراحی فنی پروژه اثرگذار است. به عنوان نمونه می توان به پروژه هایی نظیر گودبرداری های عمیق، اجرای شمع، تونل سازی، سدسازی، احداث دریاچه های مصنوعی و... اشاره کرد که از جمله مهم ترین نمونه های قابل ذکر هستند.
براین اساس و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مطالعات ژئوتکنیکی که اثر غیرقابل انکاری بر طراحی سازه ای و ژئوتکنیکی پروژه ها دارد، گروه مهندسین داریان با کمک پرسنل توانمند خود که تجربه علمی و فنی مناسبی در پروژه های بزرگ زئوتکنیکی و آزمایشگاه های صحرایی و درمحل دارند و همچنین ارتباط های مداوم و مناسبی که با مراکز پژوهشی و دانشگاه ها از نظر در اختیار گرفتن امکانات آزمایشگاهی دارد، انجام مطالعات ژئوتکنیکی را یکی از توانمندی ها و خدمات قابل ارائه خود به جامعه مهندسی و عمرانی کشور می داند.
 
 

 

عضویت در خبرنامه داریان