اجرای سازه های نگهبان


مهار شیروانی ها و مقابله با رانش آن ها از جمله مسائل قدیمی در مهندسی عمران می باشد. این مسئله بخصوص در حفظ پایداری ترانشه های خاکی مجاور راه ها و بزرگراه های شهری بیشتر مورد توجه بوده است. مشاهدات حاکی از آن است که در گذشته نیز انسان براساس تجربه توانایی اتخاذ تصمیم درست در حفظ پایداری شیب ها در شرایط محیطی و ژئوتکنیکی مختلف را داشته است، به گونه ای که بسیاری از شیب های قدیمی در کنار جاده ها همچنان پایدار باقی مانده اند. لکن با پبشرفت تکنولوژی و دانش بشری، روش های حفظ پایداری شیب ها، یا به طور کلی سازه های نگهبان، اقتصادی تر و پیشرفته تر شد.
سازه های نگهبان از نظر تکنیک اجرا به دو کلی شناخته شده هستند. نوع اول، روش هایی است که در آن ها حفظ پایداری یک ترانشه یا شیب خاکی موجود، بدون آنکه بخشی یا کل آن تخریب شود. در نوع دوم اصل کار بر برداشتن بخشی از ترانشه یا شیب خاکی، سپس اجرای سازه نگهبان و مجدداً پر کردن پشت سازه نگهبان است. از جمله روش-های نوع اول می توان به نیلینگ و انکراژ، شاتکریت، دیوارهای وزنی صندوقه ای (یا مشابه آن)، سپرکوبی و... اشاره کرد. دیوارهای حائل وزنی بتنی، گابیون، سپرها (در برخی از تکنیک ها) و... از جمله روش هایی هستند که در دسته بندی دوم قرار می گیرند. البته نکته قابل توجه در این مورد آن است که علاوه بر محدودیت ها و الزامات مهندسی، شرایط محیطی و زئوتکنیکی و همچنین اهداف یک پروژه اجرای سازه نگهبان بر انتخاب نو و روش اجرای آن کاملاً مؤثر خواهد بود.
علاوه بر شیروانی های موجود در کنار راه ها و بزرگراه ها، اجرای سازه نگهبان در گودبرداری های متداول در محیط های شهری، به عنوان سیستم دائمی تأمین پایداری شیب و جلوگیری از ریزش جداره گود به داخل محیط سازه، مورد وجه و استفاده قراردارد. در این شرایط باتوجه به ماهیت گودبرداری ها که در ابتدا پایداری آن ها به صورت موقت با استفاده از سیستم هایی از نوع اول تأمین شده است، اجرای سازه نگهبان به منظور حفظ پایداری دائمی ترانشه های گود لزوماً از نوع دوم مدنظر خواهد بود.
مجموعه گروه مهندسین داریان با توجه به تجربه ارزشمند خود در اجرا پروژه های مختلف عمرانی، خصوصاً در محیط های شهری و گودبرداری های عمیق، بر توانایی خود در طراحی و اجرای انواع سازه نگهبان در محیط های شهری و غیرشهری اعتماد کامل داشته و این مسئله را در عمل نیز ثابت کرده است. این گروه با در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات کامل نظیر انواع قالب های بتنی، دستگاه شاتکریت، جک و داربست و... و همچنین نیروی کار ماهر توانسته است دانش علمی و فنی خود را در بخش اجرا نیز به خدمت بگیرد.
 

معرفی روش پایدارسازی گود به روش انکراژ (میل مهار)

معرفی روش پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخ کوبی)

معرفی روش های سنتی پایدارسازی گود

روش های کنترل آب زیرزمینی در گودبرداری

عضویت در خبرنامه داریان